Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Mới đạt 30% yêu cầu

Hầu hết các Bộ hiện nay đều thực hiện nghiêm túc chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh, tuy nhiên, vẫn có Bộ vẫn đề xuất thêm các điều kiện kinh doanh mới, việc cắt giảm chưa thực chất.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Mới đạt 30% yêu cầu

Tính đến ngày 27/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Báo cáo quý III/2018 về tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết 19 của 16 Bộ, cơ quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các Bộ, cơ quan, địa phương đã có cập nhật về các hoạt động đã thực hiện, đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung còn ít, chưa đậm nét.

Theo báo cáo của các Bộ, cơ quan, địa phương thì hầu hết thực hiện đạt mục tiêu, nhưng khi rà soát thấy rằng nhiều nội dung chưa thực chất. Có trường hợp, báo cáo nêu hành động thực thi chung chung, đôi khi chỉ là lặp lại các nội dung yêu cầu của Nghị quyết, kết quả không rõ ràng.

Việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh mới chỉ đạt 30% so với yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Trong đó, các Bộ (như Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tài chính) là những Bộ tích cực thực hiện nhiệm vụ này, với phương án cắt giảm thực chất.

Riêng Bộ Công an không đề xuất xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh mà đề xuất sửa riêng từng văn bản, nhưng thời hạn thực hiện trong năm 2019, không phải năm 2018. Bộ Giao thông vận tải không đề xuất xây dựng một văn bản sửa nhiều văn bản mà đề xuất sửa 9 Nghị định liên quan.

"Theo báo cáo của các Bộ thì hầu hết đạt hoặc vượt chỉ tiêu cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, nội dung cắt giảm và hiệu quả cắt giảm điều kiện kinh doanh là vấn đề cần tiếp tục thảo luận. Ví dụ như: Vẫn còn những điều kiện kinh doanh không phù hợp, không cần thiết, không đạt hiệu quả quản lý”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Cùng với đó, các quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ bởi các cơ quan quản lý nhà nước vẫn tồn tại khá phổ biến. Các điều kiện kinh doanh được ẩn dưới quy định “thực hiện theo quy định của Bộ quản lý” chưa được cắt bỏ. Cá biệt một số nội dung thay đổi thực hiện mang tính hình thức, hơn là mục tiêu vì cải cách, vì doanh nghiệp. Vì vậy, chưa thể hiện được thực chất tinh thần “cắt giảm”. Hơn nữa, nhiều điều kiện kinh doanh nằm trong các văn bản Luật và kế hoạch sửa Luật chưa rõ ràng.

Bên cạnh đó, rà soát sơ bộ cũng cho thấy các Dự thảo Nghị định sửa nhiều Nghị định về điều kiện kinh doanh không bổ sung thêm các điều kiện kinh doanh mới, nhưng các Dự thảo Nghị định sửa đổi riêng từng Nghị định thì có bổ sung thêm điều kiện kinh doanh mới.