• Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Sẽ có chiến lược quốc gia về 4.0

    Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Sẽ có chiến lược quốc gia về 4.0

    Chiều 25/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước đầu năm 2018, quyết toán ngân sách nhà nước.