Bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng

Bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 2.300 tỷ đồng lên 2.600 tỷ đồng nhằm tăng cường năng lực tài chính để tham gia bảo hiểm cho các dự án lớn, thực hiện cam kết, chi trả quyền lợi bảo hiểm.