Đề xuất tối đa 3 cấp phó ở mỗi ban, văn phòng

Trong dự thảo Nghị định mới, Bộ Nội vụ đề xuất mỗi Ban, Văn phòng của các cơ quan thuộc Chính phủ có tối đa 3 cấp phó

Đề xuất tối đa 3 cấp phó ở mỗi ban, văn phòng

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 1/2/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ để đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc Chính phủ tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Theo dự thảo thì việc thành lập Ban (vụ) khi khối lượng công việc cần phải bố trí tối thiểu 15 người làm việc là công chức, viên chức trở lên. Việc quy định tối thiểu 15 người làm việc là công chức, viên chức khi thành lập Ban (vụ) để đảm bảo số công chức, viên chức tối thiểu của Ban (vụ) lớn hơn 2 lần số công chức, viên chức tối thiểu của Phòng thuộc Ban (vụ) thuộc cơ quan thuộc Chính phủ.

Ban (vụ) và Văn phòng có từ 20 người làm việc là công chức, viên chức trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó; có trên 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 3 cấp phó.

Tương tự, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có từ 20 người làm việc là công chức, viên chức trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó; có trên 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 3 cấp phó.

Việc quy định số lượng cấp phó của Phòng thuộc Ban (vụ), Văn phòng theo số lượng công chức, viên chức tối thiểu là để bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa số lượng người giữ chức danh lãnh đạo quản lý và số lượng công chức, viên chức thực thi  thừa hành thuộc phòng.

Dự thảo bổ sung điều khoản chuyển tiếp liên quan đến việc thực hiện các quy định về cấp phó đối với cơ quan thuộc Chính phủ. Theo đó, trường hợp sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy mà làm tăng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị so với quy định tại Nghị định này thì trong thời hạn đến năm 2020, cơ quan thuộc Chính phủ phải hoàn thành việc sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định này; chỉ được bổ sung khi số lượng cấp phó thấp hơn quy định tại Nghị định này.