DNTN đã và đang đóng góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội

Kết quả cao nhất của Quý I trong nhiều năm qua với tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt con số 7,38 % thật sự là một tín hiệu đáng mừng và đầy triển vọng.

DNTN đã và đang đóng góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội

Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo về đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển vượt bậc, là kết quả cao nhất của quý I trong nhiều năm qua với tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I ước đạt con số 7,38 %. Thật sự, đây là một tín hiệu đáng mừng và đầy triển vọng. Sự phát triển vượt bậc này sẽ là động lực, là cơ sở để nền kinh tế Việt Nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Có được sự đóng góp này là nhờ sự cố gắng, nỗ lực không chỉ của Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Doanh nghiệp cổ phần Nhà nước mà kết quả này có được còn là sự đóng góp của nhiều thành phần kinh tế khác trong đó có sự đóng góp rất lớn của Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN).

Từ sau đổi mới, đặc biệt trong thời gian gần đây, DNTN đã và đang đóng góp phần lớn vai trò vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. DNTN không chỉ có vai trò trong việc thúc đẩy tăng trưởng GDP của nền kinh tế mà còn đảm nhiệm vai trò tạo ra nhiều việc làm cho người lao động trong xã hội.

Tuy vậy, để DNTN phát huy được hết khả năng và thế mạnh, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần phải quan tâm đặc biệt đến đối tượng này hơn nữa. Cụ thể, đầu tiên là cần phải đơn giản hóa các thủ tục hành chính; các quy định, chính sách, pháp luật phải được đảm bảo thống nhất, minh bạch. Tạo điều kiện thuận lợi và bình đẳng thật sự giữa DNNN với DNTN trong tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Bên cạnh đó, cần ưu tiên trong việc giải quyết các vấn đề ngắn hạn ảnh hưởng đến hiệu quả của DNTN đó là mặt bằng sản xuất kinh doanh, tín dụng,… Có như vậy, DNTN mới thật sự trở thành nhân tố quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển và bền vững.

Nguyễn Khoa Bảo - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI