Đoàn Văn Vươn, ông nông dân "dị biệt"

Vịt biển Đoàn Văn Vươn giờ đã trở thành một thương hiệu và luôn trong tình trạng cháy hàng. Điều gì đã tạo nên một thương hiệu như vậy?

Đoàn Văn Vươn, ông nông dân