Đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được chuyển đổi thành công ty cổ phần?

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần nhằm phù hợp với kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường xã hội hóa, thu hút nguồn vốn trong xã hội.

Đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được chuyển đổi thành công ty cổ phần?

Bộ Tài chính cho biết, ngày 22/06/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần. Việc ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg đã tạo khung pháp lý, góp phần đẩy mạnh việc xã hội hóa các ĐVSNCL, huy động các nguồn lực xã hội, cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn một số bất cập, vướng mắc.

Theo Bộ Tài chính, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa có quy định về việc bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có tại ĐVSNCL hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

Bên cạnh đó, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg chưa có hướng dẫn xử lý các quỹ, nguồn thu đặc thù của ĐVSNCL tại thời điểm chuyển đổi như: Quỹ bổ sung thu nhập, Xử lý khoản kinh phí ngân sách nhà nước, Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc đơn vị cấp trên cấp (kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu, kinh phí đào tạo...).

Bộ Tài chính cũng nêu rõ Nghị định về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần được xây dựng với mục đích đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống các ĐVSNCL phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường xã hội hóa, thu hút nguồn vốn trong xã hội nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ĐVSNCL, tăng thu nhập cho người lao động trong các ĐVSNCL chuyển đổi.