Hà Nội chi trên 15.000 tỷ đồng cho hơn 2.200 dự án trong năm 2017

Tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2017 là 2.278 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán trên 15.776 tỷ đồng.

Hà Nội chi trên 15.000 tỷ đồng cho hơn 2.200 dự án trong năm 2017

Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 80 dự án, với tổng vốn đầu tư được quyết toán là 6.175,498 tỷ đồng; vốn ngân sách quận, huyện, thị xã quản lý là 2.198 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 9.600,735 tỷ đồng. 

Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã giảm trừ so với giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư là 173,164 tỷ đồng, chiếm 1,1% tổng giá trị đề nghị quyết toán; trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 43,36 tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư; vốn ngân sách quận, huyện, thị xã quản lý là 129,805 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư.