Hà Nội điều chỉnh mức phân bổ chi ngân sách của TP giai đoạn 2017-2020

Chiều 5/7, với đại đa số đại biểu tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Hà Nội điều chỉnh mức phân bổ chi ngân sách của TP giai đoạn 2017-2020

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải 

Theo đó, tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND, ngày 05/12/2016, của HĐND TP về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố giai đoạn 2017-2020 và Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Theo Tờ trình của UBND TP, do Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải trình tại kỳ họp, TP điều chỉnh tăng định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, đảng, đoàn thể; định mức phân bổ chi khác đối với các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và định mức hoạt động cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Đồng thời, bổ sung định mức chi ngân sách thường xuyên đối với khối giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề phổ thông. Đối tượng áp dụng là các cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề phổ thông.

Cụ thể, điều chỉnh tăng định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, đảng, đoàn thể và định mức phân bổ chi khác của đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 như sau: Đối với cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã, định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể và định mức phân bổ chi khác đối với các đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên tăng thêm 12 triệu đồng/biên chế/năm; Đối với cấp xã, phường, thị trấn, định mức khoán chi hoạt động cho cán bộ, công chức cấp xã tăng thêm 12 triệu đồng/biên chế/năm.

Bổ sung định mức chi ngân sách chỉ thường xuyên đối với giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề phổ thông: Đối với giáo dục thường xuyên (bao gồm: Học viên xóa mù chữ và phổ cập tiểu học; học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở; học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông), định mức chi ngân sách thường xuyên là 3.520.000 đồng/học viên/năm; Đối với giáo dục nghề phổ thông (bao gồm: Học sinh học nghề phổ thông cấp trung học cơ sở; học sinh học nghề phổ thông cấp trung học phổ thông), định mức chi ngân sách thường xuyên là 790.000 đồng/học sinh/năm.

Định mức chi ngân sách thường xuyên đối với giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề phổ thông là căn cứ xây dựng phương án tự chủ của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/8/2018 và được áp dụng cho xây dựng dự toán từ ngân sách năm 2019. Riêng định mức đối với giáo dục nghề phổ thông cấp trung học phổ thông được áp dụng từ năm học 2018-2019.

Trong quá trình triển khai thực hiện định mức chi ngân sách chi thường xuyên đối với giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề phổ thông, trường hợp Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ sự nghiệp công; các Trung tâm GDNN - GDTX sẽ xây dựng lại phương án tự chủ theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua hai Nghị quyết quan trọng này.