THỜI CUỘC

Dự kiến, từ năm 2026, sẽ thống nhất áp dụng màu sơn chung đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

09:05, 24/09/2019