Hôm nay 21/5, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Kiến trúc

Hôm nay 21/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kiến trúc. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh sửa sẽ có 5 chương 41 điều, tăng 4 điều so với dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Hôm nay 21/5, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Kiến trúc

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, chiều 21/5, Uỷ viên UBTVQH, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng sẽ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kiến trúc.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Kiến trúc. Sau kỳ họp Quốc hội, đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với nhiều nội dung.

Cụ thể, về phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1), đa số ý kiến ĐBQH tán thành phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật trình Quốc hội; theo đó, Luật Kiến trúc quy định về quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc.

UBTVQH thống nhất với phạm vi điều chỉnh của Luật như Tờ trình của Chính phủ điều chỉnh về 2 nhóm chính sách, bao gồm quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc là phù hợp, đã bao quát được các chế định cần thiết đối với hoạt động kiến trúc, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng mục tiêu quản lý và hành nghề kiến trúc như yêu cầu của chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã đặt ra khi xây dựng Luật này.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mang nội hàm phát triển thể hiện trong chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc, hợp tác quốc tế về kiến trúc, thi tuyển phương án kiến trúc, quản lý đối với công trình kiến trúc có giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc và hành nghề kiến trúc...

Về chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc (Điều 6) và Chiến lược phát triển kiến trúc Việt Nam, UBTVQH đã bổ sung quy định về chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc, trong đó quy định rõ những hoạt động kiến trúc được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích để làm cơ sở thực hiện quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc.

Về chiến lược phát triển kiến trúc Việt Nam, UBTVQH thống nhất cho rằng, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ, do đó, không nhất thiết có quy định này trong dự thảo Luật.

Về Hội đồng tư vấn về kiến trúc (Điều 16), dự thảo Luật đã quy định Hội đồng này chỉ được thành lập khi cần thiết, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ là phù hợp, bảo đảm tính linh hoạt, không làm phát sinh thêm bộ máy, gây tốn kém, lãng phí. Mô hình Hội đồng hoặc Ủy ban tư vấn về kiến trúc là khá phổ biến ở nhiều quốc gia. Do đó, nên luật hóa về Hội đồng tư vấn về kiến trúc quốc gia, bổ sung quy định về Hội đồng tư vấn về kiến trúc cấp tỉnh.

Về chứng chỉ hành nghề kiến trúc (Chương III), tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng trước mắt giao UBND cấp tỉnh cấp CCHN (Điều 27) và thành lập Hội đồng xét cấp CCHN ở địa phương với thành phần là đại diện của cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chuyên gia (khoản 2, Điều 29)...

Riêng việc sửa đổi, bổ sung về vấn đề Văn phòng kiến trúc sư (Điều 33), hiện đang có 2 luồng ý kiến về vấn đề này nên sẽ tiếp tục thảo luận trong phiên họp chiều 21/5.