Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc

Khoảng 99% doanh nghiệp tại Hàn Quốc có quy mô nhỏ và vừa, thu hút 88% lao động. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành lực lượng góp phần quan trọng xác định vị thế kinh tế của Hàn Quốc trên trường quốc tế.