Đà Nẵng sẽ xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp kết nối nhà đầu tư

Đà Nẵng sẽ xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp kết nối nhà đầu tư

Thành phố Đà Nẵng sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để kết nối các thành phần đầu tư, mạng lưới nhà đầu tư thiên thần cho các startup.