IDICO muốn được lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình

IDICO muốn được lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình

IDICO vừa đề nghị tỉnh Thái Bình để doanh nghiệp được tham gia thực hiện khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Đổi lại, IDICO đề nghị được tạo điều kiện làm chủ đầu tư các dự án thành phần trong Khu kinh tế.