Miễn lệ phí với hộ kinh doanh muốn "lên đời" doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hà

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Các doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cũng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 

Quảng cáo

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) là 50.000 đồng/lần.

Ngoài ra, doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; Doanh nghiệp đăng ký giải thể, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước cũng được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

>> Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp nếu đăng ký online

Có thể bạn quan tâm