Năm 2018 VPBank lãi trước thuế 9.200 tỷ đồng, tín dụng “giảm tốc” chỉ tăng 17%

Năm 2018 VPBank lãi trước thuế 9.200 tỷ đồng, tín dụng “giảm tốc” chỉ tăng 17%

Theo VPbank, hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp chỉ 17% (ngân hàng) và FE Credit 20% nên ảnh hưởng tới lợi nhuận năm 2018. Kết quả ngân hàng vẫn đạt mốc gần 9.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng 13%.