Thị trường lao động Việt Nam vẫn còn lạc hậu

Thị trường lao động Việt Nam vẫn còn lạc hậu

Theo báo cáo “Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2017” của Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), thất nghiệp và thiếu việc làm không phải là vấn đề lớn nhưng năng suất lao động thấp vẫn là thách thức lớn.