• OECD: Tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại

    OECD: Tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại

    Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng, tăng trưởng với kinh tế toàn cầu năm nay và năm 2020 có thể chậm lại do nhiều rủi ro của nền kinh tế thế giới vẫn còn khá rõ nét.

  • Quản trị doanh nghiệp: Thước đo văn hóa kinh doanh

    Quản trị doanh nghiệp: Thước đo văn hóa kinh doanh

    Nền quản trị thế giới đang ngày càng tiệm cận đến các bộ tiêu chuẩn về quy định và quy tắc ứng xử cho doanh nghiệp. Nhưng dù cho các quy tắc đó có đạt đến “chuẩn quốc tế” thì vẫn có những giá trị và tính hiệu quả riêng biệt.