Nghị định 116: Hàng rào cho ai?

Nghị định 116: Hàng rào cho ai?

Các rào cản kỹ thuật TBT (Technical Barrier to Trade) trong thương mại quốc tế không phải là chuyện hiếm đối với mọi quốc gia. Việc sử dụng các rào cản kỹ thuật này như thế nào là một điều đáng bàn vì đây là con dao 2 lưỡi trong quan hệ giữa các quốc gia.