Thu thuế tài sản có bất khả thi?

Việt Nam hiện nay có chính sách thuế, phí và lệ phí liên quan đến đất đai, nhưng chưa có thuế tài sản hoặc thuế bất động sản như thông lệ quốc tế.

Thu thuế tài sản có bất khả thi?