Tổng công ty Đức Giang báo lãi 45 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 35%

Năm 2017, Đức Giang cho biết doanh thu đạt 2.957 tỷ đồng, tăng trưởng 7% và lợi nhuận ước đạt 45 tỷ đồng.

Tổng công ty Đức Giang báo lãi 45 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 35%

Tổng công ty Đức Giang – CTCP (mã: MGC) vừa công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, trong đó phần báo cáo kết quả kinh doanh, HĐQT xác nhận tổng doanh thu thực hiện năm 2017 đạt 2.957 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016 và hoàn thành 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận ước đạt 45 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch năm.

Trước đó HĐQT công ty cũng đã họp và thông qua Nghị quyết HĐQT trong đó dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 35%/vốn điều lệ, tương ứng số tiền khoảng 25,12 tỷ đồng.

Cuộc họp HĐQT trước đó cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu tổng doanh thu ước đạt 3.286 tỷ đồng, và lợi nhuận ước đạt 48 tỷ đồng, tăng 7% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

HĐQT công ty cũng dự kiến sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 20/4/2018.

 >> Tập đoàn dệt may báo lãi hơn 1.400 tỉ đồng trong năm 2017