• Thật bất ngờ ngành cá tra mang về gần 1,7 tỷ USD

    Thật bất ngờ ngành cá tra mang về gần 1,7 tỷ USD

    Mặc dù năm 2016 cá tra gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình sản xuất và tiêu thụ vẫn tăng trưởng so với năm 2015. Ước kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2016 đạt 1,67 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2015.