Veam muốn niêm yết trên sàn HoSE

Nội dung quan trọng trong ĐHCĐ của Veam lần này là sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE.

Veam muốn niêm yết trên sàn HoSE

Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (Veam) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 (chưa kiểm toán).

VEAM cũng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 vào ngày 29/6/2018, chốt danh sách vào 12/6/2018.

Nội dung quan trọng trong ĐHCĐ lần này là sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE.

Veam có vốn điều lệ 13.288 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 88% do Bộ Công thương quản lý. Veam đã hoàn thành bán đấu giá để cổ phần hóa từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa lên sàn UPCoM dù đã được cấp mã chứng khoán từ năm 2017.

Theo kế hoạch cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 678 triệu cổ phiếu, chiếm 51% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động là 5,7 triệu đơn vị, chiếm 0,43% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược là 478 triệu đơn vị, chiếm 36% vốn điều lệ; và chào bán 167 triệu đơn vị công khai ra công chúng trong phiên, chiếm 12,57% vốn điều lệ.

Hiện tại, Veam đang nắm giữ 30% cổ phần Honda Việt Nam, 20% cổ phần Toyota Việt Nam, 25% cổ phần Ford Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh,  quý I/2018 VEAM đạt doanh thu hợp nhất 1.740 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 104,5 tỷ đồng.

Phần lãi trong công ty liên doanh liên kết đạt 1.058,7 tỷ đồng, chi phí bán hàng 33,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 104 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2018 đạt 1.040 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 775 đồng.

>> ĐHCĐ Maritime Bank: Đầu năm 2019 sẽ niêm yết cổ phiếu trên HoSE