Nuôi dưỡng khả năng sáng tạo - Chia sẻ của tác giả "Ăn, cầu nguyện, yêu"

Nuôi dưỡng sự sáng tạo cũng là cách duy nhất để tự xây dựng được một tư duy chiến lược đồng thời áp dụng những kỹ năng kinh doanh theo các cách thức mới và  tạo ra tác dụng tích cực  với toàn bộ doanh nghiệp của bạn.