“Vua tôm” Minh Phú chốt phương án phát hành cổ phiếu thưởng

CTCP Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú (Mã: MPC) công bố phương án phát hành hơn 68 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và lợi nhuận chưa phân phối. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/6/2018.

“Vua tôm” Minh Phú chốt phương án phát hành cổ phiếu thưởng

Tỷ lệ phát hành là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ đến thời điểm 31/12/2017.

"Việc phát hành cổ phiếu thưởng nằm trong chiến lược tăng vốn lên gấp 3 lần hiện nay của Minh Phú để dọn đường cho việc quay trở lại sàn niêm yết HoSE sau hơn 2 năm hủy niêm yết tự nguyện. Kế hoạch này đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Theo kế hoạch, Minh Phú dự kiến tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng hiện nay lên 2.000 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành 1,53 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ chủ chốt và phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư.

Quý I, Minh Phú đạt 3.071 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt gần 385 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Minh Phú ghi nhận 101,7 tỷ đồng, tăng trưởng 138%.

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của công ty đạt hơn 8.300 tỷ đồng. Các khoản nợ phải trả giảm hơn 1.200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt trên 1.300 tỷ đồng.

 >> Vua tôm Minh Phú muốn niêm yết trở lại, tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng