• Worldcup và branding: Sự tương đối của vĩ đại

    Worldcup và branding: Sự tương đối của vĩ đại

    Ngay cả một tượng đài, cũng chưa bao giờ tồn tại một sự ghi nhận tuyệt đối. Thế giới như thế nào nằm ở con mắt của người nhìn, phụ thuộc vào thế giới quan bạn có, bị chi phối bởi hệ giá trị ta theo.