Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách liên quan đến hoạt động kinh doanh

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách liên quan đến hoạt động kinh doanh

Bộ Tài chính mới có thông báo về việc phân công nhiệm vụ triển khai các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 4/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ nội dung Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn Kinh tế thế giới và Báo cáo Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 và triển khai các nhóm giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số có liên quan được phân công. Đồng thời, tiếp tục chú trọng các nhiệm vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.

Quảng cáo

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thực hiện giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao và báo cáo Bộ Tài chính kết quả triển khai định kỳ. Văn phòng bộ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 586/TB-BTC về việc triển khai các nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ.

Trong đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Đồng thời, các đơn vị xây dựng, trình Bộ ban hành hoặc báo cáo Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC báo cáo số liệu cụ thể trước ngày 15/8, trên cơ sở đó sẽ báo cáo Bộ GTVT biện pháp xử lý hiện tượng cạnh tranh, dán chồng lên thẻ của nhau.

Thứ năm, 11/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia