Công ty đường sắt Yên Lào công bố Báo cáo tài chính kiểm toán

Công ty đường sắt Yên Lào công bố Báo cáo tài chính kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO Địa chỉ: Số 99 Trần Hưng Đạo, P. Hồng Hà, Tp. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái Điện thoại: 0293.501.096 * Fax: 0293.863.850

Số: 030301/2021/BCKT-iCPA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào, được lập ngày 03 tháng 03 năm 2021, từ trang 06 đến trang 26, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Quảng cáo

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Công ty còn đang ghi nhận các chi phí của công trình nâng cấp tuyến đường sắt Yên Lào – Lào Cai với số tiền 1,9 tỷ đồng trên tài khoản “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”. Tuy nhiên, các công trình này đã được nghiệm thu quyết toán từ các năm trước. Nếu Công ty ghi nhận theo quy định của Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành thì trên Bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” sẽ giảm 1,9 tỷ đồng và chi phí của Công ty sẽ tăng một khoản tương ứng.

Công ty đang ghi nhận một khoản chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn phát sinh từ nhiều năm trước nhưng chưa thực hiện phân bổ vào chi phí với giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 4,9 tỷ đồng. Nếu Công ty ghi nhận theo chế dộ của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành thì trên Bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu “Chi phí trả trước” sẽ giảm 4,9 tỷ đồng và chi phí của Công ty sẽ tăng một khoản tương ứng

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính này tại ngày 02 tháng 03 năm 2020.

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán được đăng tải đầy đủ tại website: www.dsyenlao.vn

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia