Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước

Sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc chính thức thứ ba. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có tham luận tại hội trường.

pham_thi_thanh_tra
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: TTXVN)

Tham luận của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có chủ đề "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính Nhà nước góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước."

Công tác cải cách hành chính có nhiều hiệu quả

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, Đảng ta đã xác định, cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá để phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước các cấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Kết quả cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng nền hành chính nhà nước đã góp phần đổi mới sáng tạo, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển đồng bộ trên nhiều lĩnh vực trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương cũng như vị thế, năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế toàn cầu hóa.

Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, cũng trong giai đoạn này, các chỉ số đo lường, đánh giá kết quả, tác động của cải cách hành chính được triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước từ Trung ương tới chính quyền địa phương các cấp. Nhìn nhận một loạt các kết quả phát triển kinh tế-xã hội 10 năm vừa qua cho chúng ta thấy những đóng góp quan trọng của cải cách hành chính tới những giá trị của đổi mới, ứng dụng khoa học và công nghệ, của quá trình sáng tạo, phát triển bền vững.

Những kết quả của cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 đã cho thấy bức tranh rõ nét về nhiều vấn đề, trong đó có việc hoàn thiện, cải cách nền hành chính cơ bản phù hợp với yêu cầu chủ trương quan trọng của Đảng và cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế...

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của cải cách hành chính thời gian qua. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính của một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt.

Việc quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực cho cải cách hành chính còn hạn chế. Thể chế, pháp luật vẫn còn chưa đồng bộ và thiếu nhất quán, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ hóa đời sống xã hội trong điều kiện mới.

Công cuộc cải cách luôn "đụng chạm" đến lợi ích của không ít cá nhân và lợi ích nhóm, lợi ích ngành, khiến cho việc thực hiện luôn gặp khó khăn, cản trở.

Quảng cáo

Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, đặc biệt là các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng... Cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự là động lực mạnh mẽ cho cải thiện môi trường kinh doanh. Tính liên thông trong cải cách thủ tục hành chính chưa cao. Việc đổi mới chức năng, nhiệm vụ của cả bộ máy hành chính nhà nước còn chậm, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Với tinh thần đổi mới, kinh nghiệm đúc kết trong giai đoạn vừa qua và phương châm: Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Bộ Nội vụ đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới, trong đó có việc tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, từng bước hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

ttxvn_20210128_pham_thi_thanh_tra_tham_luan
Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tham luận tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, trong đó chủ yếu là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế của nền hành chính Nhà nước. "Trong điều kiện kinh tế mở, có tính toàn cầu, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng tạo lập đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế, thể chế hành chính phù hợp với thông lệ chung của thế giới, phải đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức để có thể hội nhập với các nền hành chính hiện đại trong khu vực và quốc tế," Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng cho rằng, một nhiệm vụ khác cần quan tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công của bộ máy hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế. Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Song song với việc triển khai mạnh mẽ việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính các cấp theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại, cần tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị cần được quan tâm đúng mức; sử dụng hiệu quả Chỉ số cải cách hành chính trong theo dõi, đánh giá; thường xuyên khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân, xã hội đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính; nghiên cứu, tham khảo các kết quả đánh giá được công bố của các tổ chức quốc tế và trong nước về môi trường kinh doanh, về năng lực cạnh tranh quốc gia; từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn tới.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày 15/1/2022, Công ty WinCommerce thuộc Tập đoàn Masan đã tổ chức Lễ công bố chuyển đổi thương hiệu hệ thống bán lẻ VinMart thành WinMart.

Thứ bảy, 15/01/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia