Đề xuất chính sách khuyến khích tích tụ đất đai sản xuất quy mô lớn

Đề xuất chính sách khuyến khích tích tụ đất đai sản xuất quy mô lớn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích tích tụ đất đai nhằm phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NĐ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai nhằm phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp.

Theo đó, Bộ nghiên cứu nguyên nhân cản trở sự phát triển của thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp nhằm đề xuất các chính sách khuyến khích tích tụ đất phục vụ tái cơ cấu ngành, cũng như cho xây dựng nghị định về cơ chế chính sách tích tụ đất nông nghiệp để sản xuất theo quy mô lớn.

Đồng thời, rà soát chính sách cản trở doanh nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang xây dựng dự thảo Chiến lược thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, bao gồm đầu tư trong và ngoài nước.

Trên cơ sở Chiến lược này sẽ xây dựng và trình Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách về thu hút đầu tư ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nghị định thay thế Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn nhằm kịp thời ban hành và thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Quảng cáo

Nhằm xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, kết nối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết thị trường quốc tế, Bộ đang xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn đã đề xuất nâng chính sách này lên nghị định.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh: đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường…

Tiếp tục sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; đổi mới công ty nông – lâm nghiệp, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh nông nghiệp.

Nhằm hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư năm 2014, các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang rà soát, cập nhật, đăng tải các điều kiện đầu tư kinh doanh của ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực ngành trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, Bộ tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời thường xuyên tổ chức đối thoại để tổng hợp, đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác quản lý nhà nước của Bộ trong thực thi giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19. Đây là căn cứ để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện quy trình thực thi công vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ.

Theo Bnew

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia