Licogi bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Licogi bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Đơn vị kiểm toán vừa đưa ra loạt vấn đề ngoại trừ và nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Công ty mẹ Licogi Tổng công ty Licogi – CTCP (UPCoM: LIC) sau khi tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính ri

Theo đơn vị kiểm toán đánh giá, công ty mẹ có thể sụt giảm lợi nhuận 53% xuống hơn 1 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Bởi theo BCTC, xét về hoạt động kinh doanh, tuy lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ LIC được điều chỉnh tăng 11% lên 2,6 tỷ đồng nhưng tại thời điểm 30/6, chi nhánh Licogi 1 của công ty mẹ chưa ghi nhận khoản lãi chậm nộp do chậm thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước với số tiền phạt chậm nộp theo ước tính của kiểm toán viên là 1,52 tỷ đồng.

Nếu công ty mẹ ghi nhận bổ sung thì lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán sẽ giảm số tiền tương ứng.

Đại diện kiểm toán cũng nhấn mạnh, đến ngày 30/6, tổng nợ ngắn hạn của tổng công ty – công ty mẹ đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.337 tỷ đồng, lỗ lũy kế 393 tỷ đồng chiếm 44% vốn điều lệ, doanh thu sụt giảm mạnh so cùng kỳ. Những sự kiện này cùng loạt vấn đề ngoại trừ cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn về khả năng hoạt động liên tục của tổng công ty – công ty mẹ.

Ngoài ra, công ty mẹ Licogi cũng chưa nhận được phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền về các phương án xử lý tài chính được áp dụng trong BCTC cho giai đoạn từ 1/1/2013 đến 31/12/2015. Do vậy, số dư đầu năm 2017 có thể thay đổi và đơn vị kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng của các số dư này trong năm tài chính 2017.

Quảng cáo

Số liệu trích từ báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ công ty mẹ Licogi

Riêng với dự án khu đô thị Nam Ga Hạ Long, công ty mẹ Licogi đã ghi nhận doanh thu bán một số lô đất với doanh thu, giá vốn, lợi nhuận lần lượt 16,7 tỷ, 12,7 tỷ và 4 tỷ đồng. Nếu hạch toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam 14 (VAS 14) thì doanh thu và giá vốn sẽ tăng lên, lợi nhuận cũng tăng thêm 0,7 tỷ đồng làm ảnh hưởng đến lỗ kế toán trước thuế trong năm 2017 giảm 0,7 tỷ đồng. Do dự án đã được chuyển nhượng cho công ty con năm 2017 nên số liệu không ảnh hưởng đến BCTC riêng giữa niên độ của công ty mẹ nữa.

Với khu đô thị mới Thịnh Liệt, năm 2016 trước khi bàn giao sang cho công ty con – Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi, công ty mẹ LIC đã ghi nhận vốn hóa lãi vay cho dự án vào tài khoản đối ứng “phải trả ngắn hạn khác” 87,46 tỷ đồng. Việc hạch toán này chưa tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 (VAS 16), nếu ghi nhận đúng thì khoản phải thu từ công ty con trên và khoản “phải trả ngắn hạn khác” tại thời điểm 31/12/2017 sẽ giảm 87,46 tỷ đồng.

Đến thời điểm 1/1/2017, công ty mẹ thực hiện vốn hóa lãi vay vào dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt với tổng giá trị lũy kế 282,58 tỷ đồng. Vì dự án kéo dài nên đơn vị kiểm toán không thể thu nhập được các thông tin cần thiết để xác định chi phí lãi vay vào dự án theo VAS 16.

Tại ngày 31/12/2017, Công ty Nhà ở và Đô thị Licogi không thực hiện đánh giá khả năng thu hồi của các khoản tạm ứng cho Ban quả lý dự án Thịnh Liệt với giá trị khoảng 55 tỷ đồng. Công ty mẹ chưa thực hiện trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào công ty con này theo quy định. Nếu công ty mẹ trích lập thì lợi nhuận sau thuế năm 2017 sẽ giảm tương ứng khoảng 55 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cho biết không thể xác định được tính hiện hữu, chính xác và đầy đủ của các khoản công nợ phải trả thuế và các khoản phải nộp Nhà nước thuộc chi nhánh Licogi 2 trị giá 13,57 tỷ đồng, khoản phải trả Tổng công ty Lũng Lô 31,25 tỷ đồng, khoản phải trả cho Xí nghiệp khai thác và chế biến đá xuất khẩu An Giang 3,24 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia