Bài học

08:04, 30/07/2018

"Sau nhiều năm làm việc tại Apple, tôi nhận ra làm việc cho Steve Jobs không dễ dàng gì..."