Bình luận

09:58, 18/08/2016

“Doanh nghiệp nào cũng luôn nơm nớp như cá nằm trên thớt. Gần như không doanh nghiệp nào có thể thực hiện được đúng mọi quy định của pháp luật. Trong khi Bộ máy hành pháp và tư pháp và cả đoàn thể đâu

Nhà cho con
07:36, 18/07/2016
TGO
Giá của 500 triệu USD
17:05, 02/07/2016
TGO