chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc

15:55, 10/06/2020

Adidas cũng cam kết sẽ tăng cường đa dạng hoá sắc tộc trong bộ máy nhân sự.