chuỗi liên kết

09:50, 07/08/2018

Đến nay, TP. Hà Nội đã duy trì và phát triển 80 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đây là mắt xích quan trọng trong 461 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm trên cả nước.