khai báo y tế

09:04, 03/04/2020

TP. Hồ Chí Minh cho phép các cơ sở lưu trú bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, được tiếp tục nhận khách từ ngày 2/4.