ông Nguyễn Hoàng Tuấn

14:20, 02/08/2019

Hai lần huy động vốn thành công trước là năm 2013 với giá trị 37 triệu USD và năm 2016 với giá trị 46 triệu USD. Các thương vụ này đều do EXS Capital đầu tư và tư vấn.