shb

10:55, 21/05/2020

Với kết quả tích cực khi triển khai dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững – VnSAT” do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được tăng hạn mức thêm 300 tỷ đồng cho hợp phần lúa gạo của năm 2020.