Smart IoT Việt Nam

11:45, 25/10/2018

“Chiến lược của Việt Nam đến năm 2020, về cơ bản mỗi hộ gia đình Việt Nam sẽ có một đường truyền cáp quang, mỗi người dân có một máy smartphone và hạ tầng di động 5G phủ rộng, ưu tiên cho IoT trước”