TPBank

05:40, 13/04/2018

Năm 2018, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 82%, đạt 2.200 tỷ đồng cùng với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 9%; ROE tăng 47% so với 2017, đạt 23%.