TS. Nguyễn Đình Cung

08:01, 31/12/2019

Nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2019 đã thu được những kết quả rất đáng mừng khi GDP đạt 7,02%. Đây là mức tăng trưởng hiếm có nhất là khi chúng ta so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới.