UBND TP. Hà Nội

07:05, 21/02/2019

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng giờ trái đất 2019 từ 20 giờ đến 21 giờ 30/3 (thứ 7) tại khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám và nhiều hoạt động khác.