WiFi

10:38, 05/11/2019

Một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ có luật lệ hết sức “khác lạ” giữa thời buổi công nghệ lên ngôi.