#Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt