cổ phiếu OCH

13:45, 08/09/2022

Lý do là bởi lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là số âm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia