cơ sở khám chữa bệnh

15:30, 07/08/2022

Các đoàn kiểm sẽ tra lập danh sách các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố; lựa chọn kiểm tra 1 - 2 bệnh viện trực thuộc Bộ (đa khoa - chuyên khoa.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia