cổ tức CEO 11%

09:40, 16/03/2019

Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/3/2019 của Công ty CP Tập đoàn C.E.O (Tập đoàn CEO) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo đó, mục tiêu doanh thu hợp nhất tăng 34%, đạt 3.200 tỷ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia