HAN

09:05, 01/10/2016

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận cho Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) được đăng ký giao dịch 141.048.000 cổ phiếu phổ thông với mã chứng khoán HAN trên sàn UpCOM.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia