Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định

10:59, 04/05/2021

Đến năm 2025, Bình Định đặt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,9m2/người, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2/người. Để đạt được mục tiêu đó tỉnh này sẽ xây dựng 327 dự án nhà ở với tổng tổng nguồn vốn 73.891 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia