lương cán bộ Nhà nước

14:12, 26/03/2018

Cán bộ, công chức sẽ có hai bảng lương, một bảng lương dành cho các chức danh vị trí, một bảng dành cho cán bộ làm công việc thuần túy về chuyên môn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia