Thương gia online

17:02, 23/10/2022

"Kinh doanh là sự tạo ra giá trị kinh tế và giá trị xã hội, kết hợp tốt nhất giữa việc tạo công ăn việc làm, tạo ra nguồn tiền để phát triển cho doanh nghiệp, từ đó cũng đóng góp xây dựng đất nước, phụng sự nhân dân để xã hội phát triển toàn diện bền vững".

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia